• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

 

Fiskus nie ma wątpliwości, że przedsiębiorcy, którzy po 31 grudnia 2016 r. skompensują swoje zobowiązania przekraczające ustawowy limit, będą mogli je zaliczyć do kosztów podatkowych.

Wskazuje na to najnowsza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r. (nr 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK). Takiego samego zdania jest też dyrektor IS w Warszawie. Wprawdzie interpretacja tego drugiego organu nie została jeszcze opublikowana w bazie Ministerstwa Finansów, ale podatnik, który o nią wnioskował, otrzymał już telefoniczne potwierdzenie o korzystnym rozstrzygnięciu.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdziło również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wyjaśniło też, że zakaz zaliczania do podatkowych kosztów nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do kompensaty i wymiany barterowej.

Wątpliwości w sprawie zaliczania płatności do kosztów wynikają z nowelizacji ustaw o: PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 780). Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy równowartość 15 tys. zł, to trzeba jej dokonać za pośrednictwem rachunku płatniczego (np. bankowego). Dziś limit jest czterokrotnie wyższy – wynosi 15 tys. euro (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Dodatkowo przedsiębiorca, który po 31 grudnia 2016 r. nie rozliczy transakcji powyżej 15 tys. zł za pośrednictwem rachunku bankowego, nie będzie mógł zapłaconych kwot zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

O tyle więcej będą co roku oddawać państwu, jeżeli w życie wejdzie jednolity podatek. Eksperci komentują: to terapia szokowa o trudnych do przewidzenia skutkach.

Nowa danina powinna być neutralna budżetowo. Koszty obniżki dla mniej zarabiających mają zostać skompensowane przez wpływy od osób o wyższych dochodach – zapowiada Prawo i Sprawiedliwość.

Tę drugą grupę w dużej mierze stanowić będą podatnicy rozliczający się liniowo. Z rozwiązania tego korzysta obecnie ponad 400 tys. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zsumowany dochód w skali roku to prawie 100 mld zł. I jak wynika z kalkulacji DGP, po zmianach mogą oni zapłacić o ponad 16 mld zł więcej podatku niż do tej pory.

NOWA WYSOKOŚĆ ODSETEK OD WCZEŚNIEJSZYCH ZALEGŁOŚCI

Ujawniając zaległości sprzed 2016 r. i wpłacając je do 30 czerwca, można zapłacić niższe odsetki za zwłokę w wysokości 4 proc.

Od 1 lipca 2016r. nadal będzie możliwość uiszczenia ich w niższej wysokości, ale będzie to już 75 proc. stawki podstawowej (ta sama stawka wyniesie już 6 proc.).

Stawka 4 proc. będzie stosowana już tylko do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016r. Wysokość ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą podstawowej stawki odsetek za zwłokę, z tym że nie będzie już niższa, gdyż podstawowa stawka nie może spaść poniżej obecnego poziomu, czyli 8 proc. (zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej).

Warunkiem zastosowania niższej stawki jest:

 1. złożenie korekty nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji,
 2. zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Nie ma możliwości zastosowania stawki obniżonej, gdy korekta deklaracji zostanie:

1) złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonana w wyniku czynności sprawdzających.

Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy mówimy o zaległościach bieżących, czy sprzed 2016 r.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stare, czy o bieżące zaległości, nie ma już obowiązku uzasadniania przyczyn korekty. To skutek innej zmiany obowiązującej już od stycznia 2016r.

 

 

KRS w ostatnim czasie przechodzi dość mocną ewolucję z papierowego rejestru na elektroniczny. 1 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia 2016 roku, wszystkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną będą mogły być opatrzone zaufanym profilem ePUAP.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. (portal internetowy pue.zus.pl). Wygodna forma kontaktu z ZUS za pomocą której można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. W tak prosty sposób Klienci ZUS mogą uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, czy sprawdzić wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczyć składki.

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,

Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA


Dla przedsiębiorców utworzono moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

 

ePłatnik umożliwia dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych). Dzięki temu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.

W module ePłatnik dostępne są następujące kreatory:

 • obsługa płatnika
 • obsługa ubezpieczonego
 • obsługa rozliczenia
 • obsługa członka rodziny
 • obsługa dokumentów płatniczych
 • obsługa dokumentów ZUS RMUA
 • obsługa dokumentów ZUS IWA
 • obsługa dokumentów ZUS ZSWA

 

Jak skorzystać z PUE

Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Klienci, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS lub utworzony w terenie mobilny PUE-Room.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

 

 

Od 1 lipca weszły w życie korzystne przepisy dla kierowców dostaną oni możliwość rozliczenia kosztów zakupu paliwa. Na każdym litrze można zaoszczędzić nawet 50 groszy.

Dotąd rozliczenie VAT-u za zakup paliwa było niezwykle trudne. Trzeba było prowadzić dokładną księgowość przejazdów. Do tego dochodziło jeszcze jeden warunek - auto musiało być wykorzystywane jedynie do celów służbowych. Przepisy właśnie uległy zmianie.

Podatnicy wykorzystujący do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 312), tj.  samochody osobowe oraz inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,

od 1 lipca 2015 r. będą mieli możliwość odliczania podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu ww. pojazdów. - Odliczenie podatku od paliwa w przypadku przedsiębiorców użytkujących pojazdy do celów mieszanych, będzie możliwe po raz pierwszy od początku obowiązywania w Polsce przepisów o podatku od towarów i usług. Jest to przepis, z którego skorzystają wszyscy przedsiębiorcy użytkujący tego typu pojazdy w działalności gospodarczej - w tym klienci firm leasingowych. VAT do połowy od lipca rozliczyć może już każdy przedsiębiorca. Wystarczy, że będzie miał faktury potwierdzające tankowanie. Zatankowanie do pełna (czyli ok. 50 litrów) przynieść może oszczędności w granicach 28 zł.  (za każde 123 zł wydane na paliwo odliczyć można 11,5 zł VAT. Do tego kolejne kilka złotych można jeszcze zyskać, zaliczając zakup do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które obniżą podstawę opodatkowania. W sumie zaoszczędzić na tym będzie można ok. 14 zł.

Na litrze benzyny czy oleju napędowego przedsiębiorcy zaoszczędzą więc ok. 50 groszy. Poza tym odliczyć można także VAT zawarty w cenie gazu LPG. W sumie taka fiskalna zniżka dotyczyć może ok. 2 mln przedsiębiorców.

Jeśli jednak podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym w stosunku do ww. pojazdów druk VAT-26 i prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, wykorzystując samochody wyłącznie do działalności gospodarczej ograniczenie w prawie do odliczenia nie ma zastosowania (oczywiście jeżeli nie wykorzystują takiego pojazdu do czynności zwolnionych i opodatkowanych)

Na podstawie: Money.pl

 

Od 01.04 2015 r. obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne, w tym na badania wstępne.

 

Zmiany rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (...)

Stan prawny do 31 marca 2015 r.

Stan prawny od 1 kwietnia 2015 r.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

-

brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

-

przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy (§ 2 ust. 5).

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

-

brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

-

istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (§ 2 ust. 5).

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń (§ 3 ust. 4).

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy (§ 3 ust. 4).

Brak podobnej regulacji; w rozporządzeniu w wersji do 31 marca br. przepisy określały tylko wymaganą treść skierowania na badania.

Skierowanie na badania jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania (§ 4 ust. 1a).

Skierowanie powinno zawierać m.in. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach (§ 4 ust. 2 pkt 4).

Nie było określonego wzoru skierowania.

Skierowanie powinno zawierać m.in. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia (§ 4 ust. 2 pkt 4 i § 3).

Pominięto zmiany dotyczące trybu składania odwołania od orzeczenia lekarskiego, rejestru orzeczeń, kontroli wykonywania badań profilaktycznych i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

Biuro rachunkowe Warszawa

 

 

Warszawa