• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od stycznia wzrasta płaca minimalna. Pięć rzeczy, jakie musisz wiedzieć

TVN24BIS,28.12.2017r.

Od stycznia płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wyniesie 2 100 zł brutto. Wzrośnie także stawka godzinowa. Zmiana przepisów jest ważna dla około 1,4 mln osób, które w tym roku otrzymują minimalne wynagrodzenie, ale także wpłynie na wysokość innych świadczeń.

 1. Wynagrodzenie pracownika

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 47,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i będzie o 5 proc. wyższa niż w tym roku. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w godzinach nocnych, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Pracownik otrzymujący pensję minimalną w przyszłym roku dostanie - po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy - 1 530 zł na rękę. W tym roku jest to ok. 1460 netto.

 1. Stawka godzinowa

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł brutto, podczas gdy w tym roku jest to 13,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu

 1. Dodatek za pracę w nocy

Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia, np. dodatek za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stawka najniższa i oczywiście może zostać ona podwyższona przez pracodawcę.

 1. Odprawy

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość odprawy przysługującej pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje odprawa w wysokości od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Ustawa limituje jednak maksymalną wysokość odprawy ustawowej do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku będzie to więc kwota 31 500 zł - o 1500 zł większa niż w 2017 roku.

 1. Składki na ZUS

Przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki do ZUS zapłacą w przyszłym roku  kwoty wyższe o 5 proc. Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku podstawa ta wyniesie 630 zł, a suma składek wyniesie 200,16 zł (składki emerytalna - 122,98 zł, rentowa - 50,40, chorobowa - 15,44 zł i wypadkowa - 11,34 zł).

Wszystkie składki jednym przelewem

Infor,03.01.2018r.

Przedsiębiorco, pamiętaj, od 1 stycznia opłacisz swoje składki prościej i szybciej. Opłacanie składek nie będzie wiązało się już z koniecznością dokonania trzech, lub czterech oddzielnych wpłat, a składki opłacisz jednym zwykłym przelewem podobnie jak opłaty za gaz, czy prąd.

Pamiętaj, aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który otrzymałeś listem poleconym z ZUS. Jeśli nie odebrałeś takiej przesyłki, nic straconego, w każdej chwili możesz sprawdzić swój numer na stronie ZUS w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego http://www.eskladka.pl, a także w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

ZUS organizuje bezpłatne seminaria na temat „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”, na których omawiane są m.in. zmiany w zasadach opłacania i rozliczania składek od 1 stycznia 2018 roku. Zakład przygotował też broszurę i ulotkę oraz szkolenie elektroniczne, które udostępnił na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj, że Twój rachunek zawsze zawiera nasz numer identyfikacyjny 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP.

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego. Nie trzeba będzie już wpisywać jakiego okresu dotyczy wpłata. Twoją wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu będziesz miał niezapłaconą w pełnej wysokości bieżącą składkę możesz m.in. utracić prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

Ważne: Zawsze możesz w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeżeli masz zadłużenie i nie możesz go spłacić jednorazowo – skontaktuj się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Spłata należności w układzie ratalnym jest korzystną formą uregulowania zaległości.

Jakie korzyści wiążą się z nowym sposobem rozliczania składek?

  • Płacisz składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) - niższe koszty bankowe.
  • Przekazujesz składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego - jeden rachunek dla jednego płatnika.
  • ZUS zaksięguje wpłatę na właściwym koncie płatnika - wpłata będzie niezwłocznie rozliczona.
  • Na przelewie nie podajesz danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika.
  • Wpisujesz na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego - szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.
  • Wpłata będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie - niższe odsetki. 

PODATKI 2018: W ŻYCIE WEJDZIE 35 FUNDAMENTALNYCH ZMIAN. ZOBACZ JAKICH

Gazeta Prawna,20.12.2017r.

Części zapowiadanych zmian nie udało się uchwalić do końca roku, a to oznacza, że w 2018 r. nie należy spodziewać się już więcej niekorzystnych rozwiązań w podatkach dochodowych. Te bowiem musiałyby zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

Co innego zmiany na korzyść podatników. Nadal w konsultacjach jest jeszcze projekt zakładający podwyższenie limitu przychodów małego podatnika dla celów PIT i CIT (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) oraz możliwość jednorazowego rozliczania strat do 5 mln zł.

Podobnie z projektami zakładającymi wprowadzenie kas fiskalnych online oraz przesyłanie sprawozdań finansowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Od Nowego Roku nie zacznie też jeszcze obowiązywać obniżenie stawki akcyzy dla najmniejszych browarów.

W Sejmie utknął projekt, który zakłada, że działalność na niewielką skalę (do ok. 1000 zł) będzie można prowadzić bez jej rejestrowania i płacenia składek ZUS.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega

Ustawa wprowadzająca zmianę

Wchodzą w życie jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.

Pakiet tytoniowy

Od 15 grudnia 2017 r. tylko przedsiębiorcy prowadzący skład podatkowy oraz pośredniczące podmioty tytoniowe mogą sprzedać susz tytoniowy za granicę. Muszą też zapłacić z tego tytułu akcyzę, a dopiero potem ubiegać się o jej zwrot. Dotychczas przysługiwało im z tego tytułu zwolnienie. Każdy producent suszu tytoniowego musi także uzyskać wpis do nowego rejestru, prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz przekazywać mu co roku (do 15 maja) wszystkie istotne informacje na temat prowadzonej uprawy, produkcji i sprzedaży surowca tytoniowego. Za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna.

Ustawa z 27 października o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216)

Zaświadczenia o rozliczeniach kontrahenta

Od 25 grudnia 2017 r. przedsiębiorca będzie mógł za 17 zł uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o rozliczeniach podatkowych jego aktualnego kontrahenta. Dowie się w ten sposób, czy jego kontrahent złożył w terminie deklarację, ujął w niej określone zdarzenia i czy zapłacił daninę. Zaświadczenie, które wyda fiskus, nie będzie zawierało informacji o tym, czy prawidłowość złożonej już deklaracji nie została zakwestionowana albo czy urzędnicy nie wydali decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej kwocie. Takiego zaświadczenia nie będzie można uzyskać o przyszłym kontrahencie, z którym współpraca ma być dopiero prowadzona.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169)

Wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.

PIT

Kwota wolna od podatku

Podwyższona zostanie kwota wolna od podatku. Tym samym wzrośnie kwota dochodu (podstawa opodatkowania), od której nie trzeba będzie w ogóle płacić PIT – z dzisiejszych 6600 zł do 8000 zł.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

Zmiany dla twórców

Dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie, zostanie podwyższony limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty będą mogli stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie (np. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną). Z preferencji nie skorzystają: copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

Limity zwolnień podatkowych

Wzrosną, przykładowo w przypadku:

● świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 67),

● świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tys. zł (art. 21 usst. 1 pkt 28),

● dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 78).

Ulga dla niepełnosprawnych

Zwiększy się limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Nowe zasady stosuje się do rozliczenia dochodów już za 2017 r.

Ulga dla krwiodawców

W rozliczeniu już za 2017 r. ulga wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub litra osocza (a nie 3 litrów osocza, jak miało być w rozliczeniu za 2017 r.).

Umorzenie długów

Osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, którym właściciel (gmina, miasto) umorzy należności związane z opłatami (np. za prąd i gaz), będą zwolnione z zapłaty PIT.

Programy motywacyjne

Zasadniczo programy motywacyjne oparte na akcjach nadal będą objęte preferencją podatkową, czyli odroczeniem opodatkowania do momentu zbycia akcji, a podatek od dochodu będzie ustalany według stawki 19 proc. PIT. Jeśli jednak firma przyzna pracownikowi opcje na akcje podmiotów spoza UE i EOG (np. amerykańskich), wówczas przychód powstanie dwa razy: w momencie ich realizacji oraz sprzedaży akcji. Pierwszy będzie opodatkowany według stawek 18 i 32 proc., drugi według stawki 19 proc. Jeśli będą spełnione warunki do odroczenia opodatkowania, to sama zamiana opcji na akcje przez pracownika nie będzie opodatkowana. Podatek będzie wówczas tak jak w przypadku programów opartych na akcjach, a więc tylko przy zbyciu akcji.

W nowelizacji ustawy o PIT pojawił się jednak błąd. W art. 24 ust. 12a zapisano bowiem, że odroczenie podatku do momentu sprzedaży dotyczy akcji spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zabrakło słowa „także”. To oznacza, że gdy pracownik dostanie akcje polskich spółek, będzie musiał zapłacić podatek dwa razy – w momencie ich otrzymania i przy sprzedaży.

Odziedziczony majątek

Nie będzie można amortyzować majątku otrzymanego w spadku lub w darowiźnie. Uwaga! Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że zmieni te przepisy. Wprawdzie nie zostają one już uchwalone do końca 2017 r., ale resort finansów zapowiedział, że nowelizacja wejdzie w życie ze skutkiem wstecz od 1 stycznia 2018 r.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Zlikwidowany będzie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ryczałt od najmu

Po przekroczeniu 100 tys. zł przychodów podatnicy zapłacą zryczałtowany podatek według stawki 12,5 proc. Do 100 tys. zł przychodów stawka pozostanie bez zmian (8,5 proc.)

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

CIT

Wkłady pieniężne

Z literalnego brzmienia przepisów nowelizacji wynika, że opodatkowana zostanie gotówka wnoszona do spółek z o.o., akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych i to już na etapie ich zakładania, a potem także podwyższania kapitałów. Ministerstwo Finansów zapewniło w odpowiedzi dla DGP, że zmiana ma charakter wyłącznie legislacyjny i że przychód będzie – tak jak dotychczas – tylko przy wnoszeniu do spółki wkładu niepieniężnego. Zdaniem ekspertów jednak brzmienie nowego przepisu (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) jednoznacznie prowadzi do wniosku, że również wkłady pieniężne zostaną opodatkowane.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

Podział źródeł przychodów

Będą dwa źródła przychodów: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Do tego drugiego będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Finansowanie dłużne

W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji nowe regulacje będą ograniczać możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane.

Bez ograniczeń będzie można odliczać od przychodu koszty finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA.

Do pożyczek i kredytów otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli stosować przepisy dotychczasowe, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Ograniczenia nie będą dotyczyć banków i instytucji finansowych.

Limit dotyczący usług niematerialnych, np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych

Wydatki te będzie można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenie będzie dotyczyło kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Nie będzie więc dotyczyć kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Nie będzie też dotyczyć kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

 

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega

Ustawa wprowadzająca zmianę

Wypłaty z zysku po opodatkowaniu

Nie będą kosztem uzyskania przychodów.

 

Darowizny w PGK

Spółki działające w ramach podatkowych grup kapitałowych nie będą mogły zaliczać darowizn do kosztów uzyskania przychodu.

Mechanizm debt push down

Nie będzie można zaliczać do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych wskutek następującej transakcji: spółka nabywająca uzyskuje kredyt w banku i kupuje spółkę operacyjną, stając się jej jedynym wspólnikiem, następnie obie spółki (nabywająca i operacyjna) łączą się, a nowo utworzony podmiot przejmuje i spłaca kredyt zaciągnięty przez spółkę nabywającą (kredyt jest finansowany z działalności operacyjnej kontynuowanej przez nową spółkę po spółce operacyjnej).

Łączenie i dzielenie spółek

Transakcje łączenia i dzielenia spółek będą musiały mieć, podobnie jak obecnie, uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli nie będą miały takiego uzasadnienia, a fiskus uzna, że głównym celem była korzyść podatkowa, to firma przejmująca będzie musiała zapłacić karny podatek od przychodu (brak możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów), a nie – jak obecnie – od dochodu. Dodatkowo fiskus będzie mógł zażądać podatku od wspólników. W sumie organy będą mogły zażądać zapłaty podatku aż trzykrotnie: dwa razy od spółki (przy przejęciu innej firmy oraz jej późniejszej sprzedaży) oraz od wspólników.

Zmiany w CFC

Przepisy o CFC będą miały zastosowanie dopiero, gdy podatnik będzie posiadał – bezpośrednio lub pośrednio – 50 proc. kapitału zagranicznej spółki (a nie jak dotychczas 25 proc.). Jednocześnie obniżono – z 50 proc. do 33 proc. – poziom dochodów pasywnych, jakie może osiągać zagraniczna spółka, aby była uznana za CFC. Rozszerzono katalog przychodów pasywnych, m.in. o przychody z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub finansowej.

Działalność rolnicza

Dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane, niezależnie od tego, czy zostaną przeznaczone na działalność rolniczą.

PIT i CIT

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrośnie wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.

Ulga na badania i rozwój

Zwiększą się limity odliczeń. Centra badawczo-rozwojowe będą odliczać dodatkowo (oprócz normalnych kosztów uzyskania przychodu) do 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe firmy będą odliczać dodatkowo do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Ulga B+R obejmie nie tylko koszty pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lecz także innych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Z ulgi na B+R będą mogły skorzystać niektóre firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych.

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201)

Minimalny podatek od nieruchomości

Będzie nowy podatek – od budynków handlowo-usługowych (centrów handlowych, domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików, innych handlowo-usługowych) oraz biurowych, jeżeli ich wartość przekracza 10 mln zł. Podatek wyniesie 0,035 proc. od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł.

Minimalny podatek będzie można odliczać od bieżącej zaliczki na PIT lub CIT. Samego zaś podatku będzie można nie wpłacać, jeżeli będzie on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. W efekcie, jak pisaliśmy w DGP, będzie można legalnie nie płacić nowego podatku, a na dodatek jeszcze zmniejszyć o niego swoją bieżącą zaliczkę na PIT lub CIT przelewaną do urzędu skarbowego. Tak część ekspertów odczytuje tę zmianę. Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej, że nie zgadza się z taką wykładnią, bo nie taki był cel nowych przepisów. Chodziło o to, aby podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego mógł:

● zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) , albo

● wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, u stawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

VAT

JPK_VAT dla mikrofirm

Mikroprzedsiębiorcy będą co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego swoją ewidencję VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Pierwsze takie raporty spłyną do fiskusa do 25 lutego 2018 r. (za styczeń).

Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846)

Kasy fiskalne

W kasach fiskalnych trzeba będzie ewidencjonować, bez względu na wysokość obrotów, sprzedaż indywidualnym klientom następujących usług:

● wstęp na przedstawienia cyrkowe;

● wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;

● w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (obecnie usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego).

W rozporządzeniu pozostanie dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – nie zostało jeszcze podpisane przez ministra finansów

Stawka na wyroby medyczne

Zmieni się opodatkowanie niektórych wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy, takich jak: osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki, rozpieracze, smoczki, worki tlenowe. Będą one objęte obniżoną stawką 8 proc., ale tylko jeżeli będą wyrobami medycznymi. W przeciwnym razie będą objęte stawką 23 proc. VAT. Soczewki do okularów korekcyjnych będą objęte obniżoną stawką VAT, a do okularów przeciwsłonecznych – stawką 23 proc. Przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie przepisów o VAT – w tym tygodniu ma zostać przyjęta przez Senat

Akcyza

Opodatkowanie e-papierosów

Od 1 stycznia 2018 r. opodatkowane zostaną papierosy elektroniczne oraz tzw. tytoniowe wyroby nowatorskie. Początkowo jednak stawka daniny wyniesie zero. Dopiero w 2019 r. producenci i importerzy płynu do e-papierosów zapłacą jednak podatek według stawki 0,50 groszy za każdy jego mililitr, a stawka akcyzy od tytoniowych wyrobów nowatorskich wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram oraz dodatkowo równowartość 31,41 proc. średniej ważonej ceny detalicznej sprzedaży tytoniu do palenia. Producenci e-papierosów i produktów nowatorskich będą musieli już w przyszłym roku składać sprawozdania na temat wielkości ich produkcji i importu. Natomiast począwszy od 2019 r. będą musieli banderolować swoje wyroby oraz otwierać składy podatkowe w celu kontynuowania produkcji.

Ustawa z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – w tym tygodniu ma zostać przyjęta przez Senat

Przepisy o STIR

Informacje o rachunkach i przelewach

Banki i SKOK-i będą musiały przekazywać fiskusowi informacje o rachunkach bankowych firm oraz dzienne zestawienia transakcji na kontach (przepisy przejściowe dają instytucjom czas na przygotowanie się do tych obowiązków).

Zmiany w ordynacji podatkowej pozwolą też szefowi Krajowej Administracji Skarbowej blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika (w tym zakresie nowe przepisy ordynacji podatkowej wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia).

Niezależnie od tego będą też zmiany w ustawie o VAT, które umożliwią szefowi KAS prowadzenie czarnej listy czynnych podatników VAT czyli wykreślonych z rejestru oraz podatników przywróconych do niego.

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – czeka na podpis prezydenta

Jawność rozliczeń podatkowych

Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm

Do końca września 2018 r. po raz pierwszy upublicznione zostaną informacje o rozliczeniach z fiskusem (w latach 2012-2018) spółek, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz 60 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych. W ten sposób jawne staną się dane o ich przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego CIT i procentowym udziale należnego podatku w zysku brutto, który firma wykazała w sprawozdaniu finansowym. Informacje będą publikowane co roku do końca września i aktualizowane co kwartał (na koniec grudnia, marca, czerwca i września). Firmy i PGK, które uznają, że upublicznione informacje przekłamują rzeczywistość i np. nie oddają specyfiki ich działalności, będą mogły złożyć wniosek o sprostowanie. Jeśli Ministerstwo Finansów odmówi sprostowania, będzie musiało wydać w tej sprawie decyzję.

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podpisana 15 grudnia br. przez prezydenta

Wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r.

VAT

Split payment

Kupujący będzie mógł zadecydować, czy przy zapłacie skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, tj. kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT. Mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i do ich części.

Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw – czeka na podpis prezydenta

Pozostałe struktury JPK obowiązkowo, ale na żądanie

Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać w formie elektronicznej na żądanie urzędu skarbowego: swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów.

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)

Przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rejestr Należności Publicznoprawnych

W parlamencie nadal trwają prace nad nowelizacją tzw. pakietu wierzycielskiego, która ma o pół roku przesunąć termin wejścia w życie Rejestru Należności Publicznoprawnych (z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r.). Rejestr pozwoli każdemu poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, których nie zapłacił kontrahent. Dane o długach będą wprowadzane do rejestru na bieżąco, ale nazwę dłużnika poznamy dopiero wtedy, gdy jego zobowiązanie przekroczy 5 tys. zł. Jeśli będzie nim przedsiębiorca, to zainteresowany informacją będzie musiał najpierw uwierzytelnić się na Portalu Podatkowym za pomocą profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli dłużnikiem będzie osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, to trzeba będzie uzyskać jej zgodę na poznanie jej długów. Kto wystąpi o informacje o długach osoby fizycznej bez jej upoważnienia, będzie ryzykował grzywną w wysokości 30 tys. zł. Rejestr będzie prowadził szef KAS, a same informacje o długach będą wpisywać naczelnicy urzędów skarbowych i reprezentanci gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Ale zrobią to dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Zanim zamieszczą dane, wyślą dłużnikowi jeszcze ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, to po 30 dniach znajdzie się na czarnej liście.

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933) oraz poselski projekt jej nowelizacji, który zostanie przyjęty w tym tygodniu przez Senat

 

Dla kogo wyższy ZUS w 2018 r.

Infor,22.11.2017r.

W przyszłym roku czeka nas rewolucja w prowadzeniu firmy. Składki na ZUS co prawda wzrosną, ale część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować.

Składki pracownika na etacie liczy się procentowo, czyli uzależnione są od dochodu. Im więcej zarobi, tym więcej odda ZUS. Inaczej jest z przedsiębiorcami. Składki nie zależą od tego, ile uda im się w danym miesiącu zarobić. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą płacić składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł.

Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W 2018 roku ta podstawa wymiaru prawdopodobnie wzrośnie do 4443 zł, (tak wynika z art. 26 rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z 28 września 2017 r. przesłanej do Sejmu).

– Wprowadzenie działalności nierejestrowanej i ulgi na start to dobra decyzja, choć nie przyjmujemy jej jakoś specjalnie entuzjastycznie. Dlaczego? Bo lepszym rozwiązaniem byłoby powiązanie składki na ZUS z dochodem przedsiębiorcy. Czyli im masz mniejszy dochód tym płacisz niższą składkę – ocenia główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Nowe wzory deklaracji i informacji PFRON

Infor,23.11.2017r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się wzory deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK-I-b) oraz deklaracji ewidencyjnej wpłat na PFRON (DEK-Z).

Wymienione deklaracje za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, natomiast zmian w tych deklaracjach dokonuje się, składając deklaracje według nowych wzorów.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się również wzory:

 informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1,

informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z

informacji rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2.

Informacje miesięczne, o których mowa w pkt 1 i 2, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie, oraz informacje roczne, o których mowa w pkt 3, za okresy sprawozdawcze do 2017 r. włącznie, składa się według wzorów dotychczasowych. Natomiast zmian w ww. informacjach dokonuje się, składając informacje według wzorów nowych.

Zmiana wzorów deklaracji oraz informacji wynika stąd, że ustawodawca rozszerzył katalog podmiotów zobowiązanych do osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych o publiczne i niepubliczne żłobki, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Merytoryczny zakres dotychczasowych wzorów deklaracji i informacji ulega zmianie wyłącznie w związku z rozszerzeniem tej grupy podmiotów o publiczne i niepubliczne żłobki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz - Dz.U. z 2017 r. poz. 2091

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2017 r. poz. 2103

Wyprowadzenie zaległości księgowych, podatkowych i ZUS

Możesz jeszcze zapobiec przykrym następstwom powstałych zaległości księgowych i podatkowych.

Takie błędy i niedopatrzenia mogą narazić firmę  na poważne konsekwencje.

Nie podjęcie interwencji powoduje nawarstwianie się zaległości powodując zaległości podatkowe.

Jeżeli w Twojej firmie pojawiły się takie problemy  to warto się z nimi uporać jak najszybciej.

Polecamy nasze usługi w zakresie czynności związanych z wyprowadzaniem zaszłości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

 

Skontaktuj się z nami już dziś 226584593; 606-892-988

 

Podatki 2018: Będą zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?

Podatki biz,21.11.2017r.

Sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu rozwija się żywiołowo. Decyduje o tym wygoda polegająca na braku ograniczeń czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemożliwa do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie sprzedaży. Brak ograniczeń miejscowych polega na tym, że jest to handel globalny, podobnie jak sam internet.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w zakresie VAT dokonanie dostawy (sprzedaży) na rzecz odbiorcy w innym kraju Unii Europejskiej przez internet jest szczególnym typem czynności opodatkowanej, tj. sprzedażą wysyłkową. Zasadą jest, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski dostawę towarów uznaje się, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT), za dokonaną na terytorium innego państwa unijnego. Oznacza to, że transakcja nie jest opodatkowana w Polsce.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ww. ustawy opodatkowanie omawianej sprzedaży może mieć miejsce w Polsce, o ile nie zostanie przekroczona kwota limitu sprzedaży wysyłkowej. Każde państwo unijne ustala własny limit. Jego przekroczenie powoduje konieczność rejestrowania się jako podatnik VAT w kraju, w którym sprzedaż przez internet ma być prowadzona. Ten obowiązek stanowi prawdopodobnie największą barierę dla swobodnego rozwoju handlu w sieci. Wiąże się on ponadto ze znacznymi kosztami dla przedsiębiorcy. Komisja Europejska oceniła je na ok. 8000 euro, na każde państwo unijne, w którym ma być prowadzona sprzedaż, a składają się na nią m.in. koszty obsługi prawnej, księgowej.

Komisja skonstatowała, że obywatele Unii napotkają problemy przy korzystaniu z narzędzi i usług internetowych. Jedynie 7% małych i średnich przedsiębiorstw na terenie UE prowadzi obecnie sprzedaż w innych krajach i trudno wobec tego mówić o jednolitym rynku cyfrowym. Uznała, że nadszedł wreszcie czas, aby mógł zaistnieć ujednolicony rynek internetowy na terenie Unii.

Komisja Europejska zaproponowała na rok 2018 szereg zmian dotyczących zasad rozliczania się z VAT przez przedsiębiorców trudniących się handlem internetowym oraz świadczeniem innego rodzaju usług w sieci. Stworzenie na obszarze UE jednolitego rynku cyfrowego stało się jednym z dziesięciu priorytetów Komisji na lata 2015-2019. Komisja uznała, że należy usunąć bariery regulacyjne i połączyć rynki krajowe państw członkowskich w jeden, oraz oszacowała, że rozwiązanie takie mogłoby przynieść gospodarce UE 415 mld euro rocznie i przyczynić się do powstania setek tysięcy miejsc pracy. Zmiany te nie tylko dotyczą uproszczenia sposobu rozliczania VAT, ale też sięgają innych pól.

Najistotniejsze w stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany w zakresie VAT przewidują:

  • zapłatę VAT w kraju ostatecznego konsumenta,
  • możliwość uproszczonego rozliczania się z VAT drogą elektroniczną.Regulowanie należności z tytułu VAT umożliwić ma bardziej sprawiedliwy podział dochodów wśród państw członkowskich UE. Ma się on przyczynić również do zapobieżenia stratom w dochodach z VAT wynikającym z handlu internetowego. Uszczerbek ten jest na dzień dzisiejszy szacowany na 5 mld euro rocznie, a do roku 2020 prognozowany jest jego wzrost do 7 mld rocznie. Wymagane jest zatem szybkie przeciwdziałanie takiemu stanowi.Wprowadzony ma zostać ogólny unijny portal ds. płatności VAT przez internet (punkt kompleksowej obsługi). Pozwoli to na redukcję wydatków przedsiębiorców na czynności związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących VAT. Zmiana ta powinna przynieść firmom prowadzącym handel w internecie oszczędności ok. 2,3 mld euro w skali całej UE. Rozliczenia mają być dokonywane kwartalnie oraz w języku miejsca rezydencji przedsiębiorcy.Ponadto Komisja zajęła się kwestią ujednolicenia zasad opodatkowania e-książek i e-gazet oraz ich wersji drukowanych. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają państwom członkowskim UE opodatkowanie książek i gazet preferencyjnymi stawkami VAT. Są to stawki obniżone lub nawet zerowe. Zgodnie z poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT stanowiącego wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% są nią objęte jedynie drukowane książki i czasopisma specjalistyczne. Kolejnym krokiem Komisji w kierunku uczynienia regulacji VAT bardziej przejrzystymi jest uproszczenie przepisów VAT w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw oraz start-upów. W zakresie sprzedaży za pośrednictwem internetu ma zostać wprowadzony nowy jednolity próg w wysokości 10 tys. euro wartości sprzedaży. W przypadku jego nieprzekroczenia przedsiębiorcy sprzedający przez internet będą mieli możliwość w dalszym ciągu stosować przepisy obowiązujące w ich kraju. W opinii Komisji zaowocuje to ułatwieniem przestrzegania przepisów regulujących VAT przez 430 tys. unijnych przedsiębiorstw, które stanowią 97% wszystkich mikroprzedsiębiorców zajmujących się handlem transgranicznym.Progi te będzie można stosować:
 • Ponadto ma zostać wprowadzony nowy roczny próg 100 tys. euro sprzedaży, który ułatwi działanie małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez uproszczenie zasad określenia miejsca pobytu ich klienta dla celów VAT.
 • Ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców
 • Stawkami obniżonymi nie są opodatkowane publikacje w formie elektronicznej, przewidziana jest dla nich stawka podstawowa. To rozwiązanie zarówno niesprawiedliwe, jak i głęboko archaiczne. Po zatwierdzeniu nowych zasad przez wszystkie państwa członkowskie będą one mogły dostosować stawki VAT dotyczące publikacji elektronicznych do stawek obowiązujących dla tych w formie drukowanej, jednak na zasadzie pełnej dobrowolności. Zastosowanie takiego rozwiązania oznacza, że nie jest pewne, iż będziemy się mogli cieszyć tańszymi e-bookami w związku z obniżeniem stawki VAT na nie, bo ta może – za sprawą polskich władz – pozostać na niezmienionym poziomie.
 • Publikacje elektroniczne z obniżoną stawką
 • Uproszczone rozliczanie VAT drogą elektroniczną
 • Zapłata VAT w kraju ostatecznego konsumenta

                   od 2018 r. w stosunku do usług elektronicznych,

                   od 2021 r. w stosunku do sprzedaży towarów online. 

 • Inne uproszczenia umożliwią najmniejszym przedsiębiorcom stosowanie jednolitych znanych im, bo obowiązujących w ich kraju, przepisów o VAT, np. wymogów dotyczących wystawiania faktur lub dokumentacji rachunkowej. Punktem pierwszego kontaktu tych przedsiębiorców będzie w każdym przypadku administracja podatkowa właściwa dla miejsca prowadzenia działalności. Nie będą oni – ze względu na brak obowiązku rejestracji na terenie każdego państwa, do którego prowadzona jest sprzedaż internetowa – już kontrolowani przez wszystkie państwa, w których prowadzą sprzedaż.

Podatki 2018: MF zapowiada zmiany ws. składania oświadczeń przez internet

Podatki biz,26.10.2017r.

Przez internet będzie można składać również oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wyboru określonej formy opodatkowania – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Nowe propozycje resortu finansów mają wejść w życie z początkiem 2018 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o zryczałtowanym podatku, podatnicy mogą wybierać formę opodatkowania przychodów, które osiągane są z działalności gospodarczej, najmu, sprzedaży przetworzonych w określony sposób produktów rolnych/zwierzęcych oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Możliwe jest w takich przypadkach opodatkowanie według jednolitej (19 proc.) stawki – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

Co istotne, przez internet można obecnie dokonać jedynie wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Pozostałe sytuacje wymagają złożenia do urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Do tej pory nie określono dla takich form wzorów urzędowych.

„Projekt zakłada opracowanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia wzoru oświadczenia/zawiadomienia dotyczącego określonej formy opodatkowania, co pozwoli naskładanie ich za pomocą środków elektronicznych. Utrzymana jednocześnie zostanie możliwość składania tych oświadczeń/zawiadomień na dotychczasowych zasadach, czyli w formie pisemnej, bez zastosowania określonego wzoru” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

UE: RODO - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA FIRM

Interia biznes, 13 listopada

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych to nie ewolucja, ale rewolucja w europejskich przepisach związanych z przetwarzaniem danych. Zmiany te będą dotyczyły wszystkich firm, które gromadzą informacje na temat osób fizycznych. A za zaniedbania w tym zakresie przewidziane zostały dotkliwe kary. 25 maja 2018 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać "Rozporządzenie o ochronie danych osobowych" (RODO). Firmy, które do tego czasu nie przygotują swoich systemów i nie przeszkolą pracowników, mogą mieć poważne problemy. Za niedostosowanie się do wymaganych procedur lub uchybienia w ochronie danych nowe prawo przewiduje kary w wysokości do 2% światowego obrotu danej organizacji, a w sytuacjach szczególnie poważnych naruszeń prawa, nawet do 4%.

- W wielu przypadkach, szczególnie jeżeli mówimy o dużych organizacjach przetwarzających ogromne ilości danych osobowych, już dziś może być już za późno, by na czas zdążyć ze wszystkimi zmianami. Najlepszym rozwiązaniem jest lektura rozporządzenia połączona z merytorycznym szkoleniem lub warsztatem - mówi Krzysztof Stucke, autor szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w firmie szkoleniowej Effect Group.

Zmiany, które rozpoczną obowiązywać pod koniec maja dotyczą każdego administratora danych osobowych, a pod tym pojęciem kryją się wszystkie podmioty gromadzące i przetwarzające informacje o osobach fizycznych, a więc także firmy. Nowe przepisy przygotowane zostały głównie z myślą o dużych przedsiębiorstwach, których główna działalność wiąże się z operacjami przetwarzania danych na dużą skalę. Nie oznacza to jednak, że najmniejsze firmy nie mają czym się przejmować.

- Co do zasady, każda firma, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności, jest zobowiązana do wdrożenia procedur i podlega pod przepisy RODO. Przepisy europejskiego rozporządzenia nie dzielą podmiotów na małe i duże, a więc dotyczą zarówno wielkich korporacji, jak i firm jednoosobowych - podkreśla Krzysztof Stucke.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, każda baza danych osobowych powinna zostać zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). W momencie wejścia w życie nowych przepisów, obowiązek ten zniknie. Bazy nie będzie już trzeba zgłaszać, jednak w większości sytuacji administrator danych będzie musiał prowadzić wewnętrzny rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

- Rejestr ma pokazywać w szczególności, w jakich procesach w organizacji są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jakie zabezpieczenia zastosował administrator. Ponadto dokument ten będzie musiał zostać udostępniony na każde wezwanie GIODO - mówi trener Effect Group.

Rejestr będą zobowiązane prowadzić m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Większość mniejszych firm nie będzie miała takiego obowiązku, chyba że przetwarzają dane w sposób ciągły (np. agencje marketingowe świadczące usługi mailingów reklamowych czy firmy medyczne). Rejestr obligatoryjnie prowadzić muszą także te organizacje, które przetwarzają dane wrażliwe (np. wyroki skazujące).

Inspektor ochrony danych osobowych

Rozporządzenie ustanawia obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych, przy czym dotyczy to sytuacji analogicznych do przedstawionych powyżej - głównie firm zatrudniających powyżej 250 pracowników lub mniejszych organizacji, jeśli zajmują się one monitorowaniem osób fizycznych na dużą skalę (bądź przetwarzają dane wrażliwe).

Inspektor ochrony danych powinien czuwać nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia przez administratora danych i jego pracowników, kontaktować się z organem nadzoru w celu zgłaszania naruszeń wynikających z nieprzestrzegania rozporządzenia, czy też wydawać zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych.

- Administrator włącza inspektora we wszystkie bieżące sprawy dotyczące ochrony danych osobowych na każdym etapie procesu gromadzenia i przetwarzania danych oraz w sprawy związane z ryzykiem naruszenia praw lub wolności. Nowością przewidzianą w rozporządzeniu jest możliwość wyznaczenia jednego inspektora danych przez grupę przedsiębiorców. A także to, że inspektor będzie punktem kontaktowym dla osób, których dane przetwarza administrator - wyjaśnia Krzysztof Stucke.

Obowiązek zgłaszania naruszeń

Zgodnie z RODO, jeśli w danej organizacji wystąpi jakikolwiek incydent w zakresie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, administrator musi taki przypadek zgłosić do instytucji nadzorującej w przeciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. Oznacza to, że np. firma będzie musiała "donieść" sama na siebie, jeśli bezpieczeństwo danych osobowych zostało zagrożone.

Uaktualnione klauzule i regulaminy

Przed wejściem w życie nowych przepisów, firmy powinny dostosować do nich treści umów, regulaminów czy choćby formularzy zawierających opcję wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby, których dane będą zbierane, muszą otrzymać m.in. dane kontaktowe do administratora danych, a także wyjaśnienie, z czego wynika prośba o podanie danych oraz celu w jakim dane są zbierane. Przedsiębiorstwo, prosząc o podanie danych, będzie musiało poinformować także o zakresie i czasie przetwarzania takich informacji. A to oznacza, że umowy, regulaminy czy też klauzule dotyczące ochrony danych osobowych będą jeszcze obszerniejsze niż dotychczas.

Informacja, przenoszenie i usuwanie danych

Osoba, której dane są przetwarzane, uzyska prawo do otrzymania informacji na temat danych, jakie posiada na jej temat dowolna organizacja. Informację taką należy przekazać na prośbę zainteresowanego w ciągu miesiąca od jej złożenia i musi być ona podana w sposób zrozumiały i w dostępnej formie. Uzyskanie takich danych będzie bezpłatne.

Mechanizm ten powiązany został z prawem do przenoszenia danych. Można więc będzie poprosić o przeniesienie danych osobowych od jednego do drugiego usługodawcy (np. przy zmianie operatora telefonicznego). Będzie to oznaczało, że firma przekazująca utraci prawo do dalszego korzystania z danych, które zostały przeniesione.

Jeszcze innym aspektem tego prawa będzie "prawo do zapomnienia". Osoba, której dane są przetwarzane, może wnioskować do administratora danych o usunięcie wszelkich informacji na jej temat, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa.

Profilowanie klientów

Obecnie powszechne jest w intrenecie kierowanie reklam do określonych klientów na podstawie wcześniej dokonywanych zakupów lub ich zainteresowań, ustalanych na podstawie plików "cookies". W efekcie osobie, która np. przegląda w sklepie internetowym laptopy, sklep może później wyświetlać reklamy podobnych urządzeń. To właśnie jeden z możliwych rodzajów profilowania klientów.

Gdy rozporządzenie wejście w życie, osoby profilowane będą musiały zostać poinformowane o stosowaniu takiego mechanizmu i jego konsekwencjach. Poza tym, na gruncie nowych przepisów osoba fizyczna zyska prawo do sprzeciwienia się profilowaniu. Oznacza to, że firma stosująca tego typu metody marketingowe, musi zapewnić takie mechanizmy, które będą umożliwiały wyłączenie z profilowania tych klientów, którzy sobie tego nie życzą.

"Ludzki" język - obowiązkowy

Rozporządzenie wymusza na wszystkich administratorach danych, aby informacje takie jak np. zgody marketingowe lub regulaminy były formułowane jasnym i prostym językiem, a także, by były zwięzłe i zrozumiałe. Gdy informacje i komunikaty są kierowane do dzieci, wtedy język powinien być w sposób szczególny dopasowany do takiej grupy odbiorców.

- To, czy administratorzy będą się stosować do tych nakazów i jaki w praktyce będzie język komunikacji, pokaże przyszłość. Trudno ustalić jeden wzór poprawnego komunikatu, tak jak trudno ustalić wzorzec odbiorcy informacji. W praktyce, wymóg ten może okazać się punktem zapalnym w relacjach pomiędzy administratorem danych osobowych oraz nowym GIODO - uważa trener Effect Group.

Warto uaktualnić wiedzę pracowników

Powyżej wymienione zmiany nie wyczerpują tematu. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę, że w życie będą wchodziły również przepisy krajowe, uszczegóławiające stosowanie ochrony danych osobowych w rozmaitych aspektach, np. w odniesieniu do ochrony pracowników.

- Kodeks pracy również będzie wymagał zmian ze względu na wejście w życie przepisów RODO. Najważniejsze dotyczą nowego zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, możliwości korzystania przez pracodawcę z danych biometrycznych, czy też stosowania monitoringu - zwraca uwagę Krzysztof Stucke. - Zmiany pojawią się w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i prawie bankowym. W tej ostatniej ustawie pracodawca uzyska prawo żądania danych biometrycznych oraz przedłożenia informacji dotyczącej karalności - dodaje.

W związku z tym, że zmiany, jakie wprowadza RODO są bardzo poważne i dotyczą wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, niezwykle istotne jest poinformowanie pracowników o nowych wymogach prawnych oraz o konsekwencjach nienależytej ochrony danych osobowych.

Same zmiany w systemach organizacyjnych, czy też wprowadzenie funkcji inspektora danych osobowych nie wystarczy, jeśli pozostali pracownicy nie będą mieli wiedzy na temat podstawowych zasad oraz świadomości, jak starannie należy strzec osobistych danych na temat klientów czy też współpracowników. Na pewno warto wziąć pod uwagę możliwość przeszkolenia pracowników w tym zakresie - i to nie tylko tych, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za ochronę danych.

 

PIT - 2017

Koszty podatkowe: Limit 15 tys. zł dotyczy tylko zapłaty

Fiskus nie ma wątpliwości, że przedsiębiorcy, którzy po 31 grudnia 2016 r. skompensują swoje zobowiązania przekraczające ustawowy limit, będą mogli je zaliczyć do kosztów podatkowych.

Wskazuje na to najnowsza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r. (nr 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK). Takiego samego zdania jest też dyrektor IS w Warszawie. Wprawdzie interpretacja tego drugiego organu nie została jeszcze opublikowana w bazie Ministerstwa Finansów, ale podatnik, który o nią wnioskował, otrzymał już telefoniczne potwierdzenie o korzystnym rozstrzygnięciu.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdziło również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wyjaśniło też, że zakaz zaliczania do podatkowych kosztów nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do kompensaty i wymiany barterowej.

Wątpliwości w sprawie zaliczania płatności do kosztów wynikają z nowelizacji ustaw o: PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 780). Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy równowartość 15 tys. zł, to trzeba jej dokonać za pośrednictwem rachunku płatniczego (np. bankowego). Dziś limit jest czterokrotnie wyższy – wynosi 15 tys. euro (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Dodatkowo przedsiębiorca, który po 31 grudnia 2016 r. nie rozliczy transakcji powyżej 15 tys. zł za pośrednictwem rachunku bankowego, nie będzie mógł zapłaconych kwot zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej...

PODATEK JEDNOLITY UDERZY W PRZEDSIĘBIORCÓW. ROZLICZAJĄCY SIĘ LINIOWO STRACĄ PONAD 16 MLD ZŁ

O tyle więcej będą co roku oddawać państwu, jeżeli w życie wejdzie jednolity podatek. Eksperci komentują: to terapia szokowa o trudnych do przewidzenia skutkach.

Nowa danina powinna być neutralna budżetowo. Koszty obniżki dla mniej zarabiających mają zostać skompensowane przez wpływy od osób o wyższych dochodach – zapowiada Prawo i Sprawiedliwość.

Tę drugą grupę w dużej mierze stanowić będą podatnicy rozliczający się liniowo. Z rozwiązania tego korzysta obecnie ponad 400 tys. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zsumowany dochód w skali roku to prawie 100 mld zł. I jak wynika z kalkulacji DGP, po zmianach mogą oni zapłacić o ponad 16 mld zł więcej podatku niż do tej pory.

Czytaj więcej...

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

NOWA WYSOKOŚĆ ODSETEK OD WCZEŚNIEJSZYCH ZALEGŁOŚCI

Ujawniając zaległości sprzed 2016 r. i wpłacając je do 30 czerwca, można zapłacić niższe odsetki za zwłokę w wysokości 4 proc.

Od 1 lipca 2016r. nadal będzie możliwość uiszczenia ich w niższej wysokości, ale będzie to już 75 proc. stawki podstawowej (ta sama stawka wyniesie już 6 proc.).

Stawka 4 proc. będzie stosowana już tylko do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016r. Wysokość ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą podstawowej stawki odsetek za zwłokę, z tym że nie będzie już niższa, gdyż podstawowa stawka nie może spaść poniżej obecnego poziomu, czyli 8 proc. (zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej).

Warunkiem zastosowania niższej stawki jest:

 1. złożenie korekty nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji,
 2. zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Nie ma możliwości zastosowania stawki obniżonej, gdy korekta deklaracji zostanie:

1) złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonana w wyniku czynności sprawdzających.

Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy mówimy o zaległościach bieżących, czy sprzed 2016 r.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stare, czy o bieżące zaległości, nie ma już obowiązku uzasadniania przyczyn korekty. To skutek innej zmiany obowiązującej już od stycznia 2016r.

Czytaj więcej...

Od 2017 roku będą obowiązywać tylko e-wnioski do KRS

KRS w ostatnim czasie przechodzi dość mocną ewolucję z papierowego rejestru na elektroniczny. 1 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia 2016 roku, wszystkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną będą mogły być opatrzone zaufanym profilem ePUAP.

Czytaj więcej...

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. (portal internetowy pue.zus.pl). Wygodna forma kontaktu z ZUS za pomocą której można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. W tak prosty sposób Klienci ZUS mogą uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, czy sprawdzić wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczyć składki.

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,

Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA


Dla przedsiębiorców utworzono moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

 

ePłatnik umożliwia dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych). Dzięki temu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.

W module ePłatnik dostępne są następujące kreatory:

 • obsługa płatnika
 • obsługa ubezpieczonego
 • obsługa rozliczenia
 • obsługa członka rodziny
 • obsługa dokumentów płatniczych
 • obsługa dokumentów ZUS RMUA
 • obsługa dokumentów ZUS IWA
 • obsługa dokumentów ZUS ZSWA

 

Jak skorzystać z PUE

Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Klienci, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS lub utworzony w terenie mobilny PUE-Room.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

 

 

Warszawa