• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Od 01.04 2015 r. obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne, w tym na badania wstępne.

 

Zmiany rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (...)

Stan prawny do 31 marca 2015 r.

Stan prawny od 1 kwietnia 2015 r.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

-

brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

-

przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy (§ 2 ust. 5).

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

-

brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

-

istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (§ 2 ust. 5).

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń (§ 3 ust. 4).

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy (§ 3 ust. 4).

Brak podobnej regulacji; w rozporządzeniu w wersji do 31 marca br. przepisy określały tylko wymaganą treść skierowania na badania.

Skierowanie na badania jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania (§ 4 ust. 1a).

Skierowanie powinno zawierać m.in. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach (§ 4 ust. 2 pkt 4).

Nie było określonego wzoru skierowania.

Skierowanie powinno zawierać m.in. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia (§ 4 ust. 2 pkt 4 i § 3).

Pominięto zmiany dotyczące trybu składania odwołania od orzeczenia lekarskiego, rejestru orzeczeń, kontroli wykonywania badań profilaktycznych i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

Warszawa