• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

KRS w ostatnim czasie przechodzi dość mocną ewolucję z papierowego rejestru na elektroniczny. 1 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia 2016 roku, wszystkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną będą mogły być opatrzone zaufanym profilem ePUAP.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. w szczególności planowane jest:

 • wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu lub podlegających dołączeniu do akt rejestrowych drogą elektroniczną;

Uwaga!

Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z możliwości złożenia e-wniosku.

 • stworzenie przez Krajową Radę Notarialną elektronicznego repozytorium wypisów aktów i protokołów notarialnych; aby umożliwić składanie przez strony wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku w formie elektronicznej, konieczne jest stworzenie rozwiązań umożliwiających złożenie w ten sposób wszystkich dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru, w tym tych wymagających formy aktu notarialnego; elektroniczny wypis aktu notarialnego powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy zamieszczać w wypisie; 
 • umożliwienie sądowi rejestrowemu wydawania w toku postępowania zarządzeń o charakterze technicznym w formie elektronicznej; 
 • umożliwienie stronom i sądowi wymiany korespondencji z wykorzystaniem systemu bez konieczności ponownego wypełniania formularza w ramach prowadzonego postępowania; 
 • połączenie systemu teleinformatycznego, w którym składane będą wnioski z systemem wpisów, co umożliwi automatyczne sporządzenie projektu postanowienia bez konieczności ręcznego wpisywania danych przez pracowników sekretariatu;
 • doręczanie orzeczeń i pism sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; 
 • prowadzenie akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w formie elektronicznej i ich udostępnianie w czytelni akt; 
 • zapewnienie digitalizacji pism wpływających i wysyłanych w formie papierowej do i z akt rejestrowych prowadzonych w formie elektronicznej;
 • umożliwienie złożenia środków zaskarżenia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

* Według projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw, wersja z dnia 23 lutego 2016 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa

Warszawa