• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

NOWA WYSOKOŚĆ ODSETEK OD WCZEŚNIEJSZYCH ZALEGŁOŚCI

Ujawniając zaległości sprzed 2016 r. i wpłacając je do 30 czerwca, można zapłacić niższe odsetki za zwłokę w wysokości 4 proc.

Od 1 lipca 2016r. nadal będzie możliwość uiszczenia ich w niższej wysokości, ale będzie to już 75 proc. stawki podstawowej (ta sama stawka wyniesie już 6 proc.).

Stawka 4 proc. będzie stosowana już tylko do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016r. Wysokość ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą podstawowej stawki odsetek za zwłokę, z tym że nie będzie już niższa, gdyż podstawowa stawka nie może spaść poniżej obecnego poziomu, czyli 8 proc. (zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej).

Warunkiem zastosowania niższej stawki jest:

 1. złożenie korekty nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji,
 2. zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Nie ma możliwości zastosowania stawki obniżonej, gdy korekta deklaracji zostanie:

1) złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonana w wyniku czynności sprawdzających.

Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy mówimy o zaległościach bieżących, czy sprzed 2016 r.

Niezależnie od tego, czy chodzi o stare, czy o bieżące zaległości, nie ma już obowiązku uzasadniania przyczyn korekty. To skutek innej zmiany obowiązującej już od stycznia 2016r.

MOŻLIWOŚĆ USTANAWIANIA PEŁNOMOCNIKA OGÓLNEGO

Od 01.07.2016r. będzie można ustanawiać pełnomocnika ogólnego do wszystkich swoich spraw podatkowych.

Zaczynają bowiem obowiązywać przepisy ordynacji podatkowej dotyczące ustanawiania pełnomocników ogólnych. W odróżnieniu jednak od pozostałych rodzajów pełnomocnictw (szczególnego i do doręczeń) pełnomocnictwo ogólne będzie można zgłosić fiskusowi wyłącznie elektronicznie, przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Ten przekaże je następnie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Rejestr ten ma również dopiero ruszyć.

Pełnomocnictwo ogólne nie będzie uprawniało jednak do podpisywania deklaracji. W tym wypadku, podatnik będzie musiał ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji.

Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego będzie musiało być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Pełnomocnictwa ogólne będzie też można złożyć za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co powinno być istotnym ułatwieniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DANYCH W JEDNOLITYM PLIKU KONTROLNYM PRZEZ NAJWIĘKSZE PODMIOTY

Od 01 lipca 2016r. wchodzą w życie przepisy o jednolitym pliku kontrolnym. Na razie obowiązek będzie dotyczyć największych przedsiębiorców i innych dużych podmiotów, którzy prowadzą księgi rachunkowe, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń.

Chodzi o podmioty, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub

– ich roczny obrót netto przekroczył równowartość 50 mln euro lub suma aktywów ich bilansu była większa niż 43 mln euro.

Wszystkie te podmioty muszą już od lipca przesyłać ewidencję VAT co miesiąc, a pozostałe struktury – na żądanie fiskusa.

Chodzi o obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych i innych dowodów księgowych w jednolitym elektronicznym formacie. W sumie będzie to siedem następujących struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży, faktury, ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów.

REFORMA SKARBÓWKI ZNÓW PRZESUNIĘTA

O kolejne pół roku została odroczona centralizacja w wydawaniu interpretacji podatkowych. Podatnicy nie będą też korzystać z asystentów i opiekunów.

Centralizacja miała nastąpić 1 lipca 2016 r., ale parlament przyjął nowelizację ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.).

Nadal więc nie będzie centralizacji w wydawaniu interpretacji podatkowych i planowanej w związku z tym reformy Krajowej Informacji Podatkowej.

Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć działalność nie mogą też liczyć na możliwość skorzystania z pomocy asystenta podatnika, który miał im pomóc w rozliczeniach. Od 1 lipca br. nie będzie też opiekunów dla największych podatników.

Warszawa