• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

 Od 1 grudnia 2014. system jednego okienka dla podmiotów rejestrowanych w KRS ulegnie gruntownym zmianom. Wprowadzi je ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161). Modyfikacje dotyczyć będą sposobu komunikacji pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami. Według nowych zasad:

- Listowny sposób przekazywania informacji zastąpi droga elektroniczna.

- Do sądu rejestrowego wnioskodawca składać będzie wyłącznie wniosek o wpis (zmianę wpisu) w KRS (tj. druki KRS i załączane do nich dokumenty). W konsekwencji sąd rejestrowy przestanie być miejscem, gdzie poza wnioskiem o wpis/zmianę składa się także dokumenty dla urzędów

- Po dokonaniu wpisu (pierwszego czy kolejnych) dane objęte jego treścią będą przekazywane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).

1. Elektroniczne skrzynki podawcze.

Do 11 sierpnia br. urzędy centralne i samorządowe powinny były dostosować swoje skrzynki podawcze do standardów określonych przez resort. Zmiany, mające na celu poprawienie funkcjonalności skrzynek wprowadziła dokonana w początkach br. nowelizacja ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).

ESP z założenia są miejscem w wirtualnej przestrzeni urzędów centralnych i samorządowych, do którego wpływają pisma tzw. wirtualnym odpowiednikiem okienka w urzędzie.

Poszczególne urzędy konsultują obecnie wzorce dokumentów elektronicznych, np. wniosków o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dokumenty będzie można pobrać i złożyć w systemie teleinformatycznym (czyli głównie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP) Mechanizm kontroli wzorów przez resort ma zapobiegać występującej do tej pory sytuacji, gdy na e-PUAP można było znaleźć formularze dokumentów niezgodne z wymogami. W kolejnym etapie (do 25 grudnia) wzory dokumentów mają być ujednolicone w całym kraju.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 649). Zmiany Wejdzie ono w życie z dniem 30 maja br. Na jego podstawie opłata za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS będzie niższa o 150 zł. Obecnie koszt ogłoszenia pierwszego wpisu to 100 zł, a kolejnych 250 zł.

Zgodnie z nową treścią upoważnienia Minister ma mieć na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w MSiG, jego wydawaniem i publikacją. Ministerstwo Sprawiedliwości określiło, że rzeczywiste koszty związane z ogłaszaniem wpisów w MSiG, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy kolejny wpis, są podobne. Na podstawie przeprowadzonych w resorcie wyliczeń ustalono, że średni koszt ogłoszenia wpisu to 92,27 zł. Dlatego też nowe rozporządzenie przewiduje jedną stawkę 100 zł za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG.

Sejm odrzucił poprawkę PSL, która zakładała opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Nowelizacja zakłada że podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostaną spółki komandytowo-akcyjne. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który miałby uprościć zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nowa ustawa obejmuje przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.
Nowelizacja  doprowadzi do zrównania w prawach do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ubezpieczonych - przedsiębiorców z ubezpieczonymi będącymi pracownikami.

Generalnie dla większości długów termin przedawnienia wynosi - 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 3 lata.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem wszystkich przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

1 marca 2013 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: nowe rozporządzenie). Dotyczy ono zarówno wypraw krajowych, jak i zagranicznych.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT, które przewiduje ustawa deregulacyjna z 16 listopada 2012 r. (o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce; Dz.U., poz. 1342),  zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013.  

 Z początkiem przyszłego roku zostaną częściowo uproszczone zasady wystawiania faktur – tak wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.

W tym roku po raz pierwszy nie płacimy w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że  firmowe zaległe zakupy czy inwestycje mogą ruszyć już teraz – nie trzeba czekać do listopada.

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie ze zmienionym przepisem art. 168 Kodeksu pracy terminu wykorzystania zaległego urlopu został wydłużony do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pracownika, w trybie art. 1672 K.p.

Outsourcing połączenie dwóch słów: outside (zewnętrzny) oraz resources (zasoby, dostępne środki).

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS miały być dostępne w Internecie z możliwością pobierania wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu m.in. z rejestru przedsiębiorców.

W niewielu, więc przypadkach urzędnicy mogą wyręczyć podatnika i poprawić jego rozliczenie. Błędy merytoryczne, np. niewykazanie wszystkich dochodów, nieodliczenie wydatków w ramach ulg podatkowych, zawyżenie nadpłaty, trzeba skorygować samodzielnie. Pracownicy urzędu skarbowego, wykrywając takie uchybienia w czasie czynności sprawdzających, co najwyżej wskazują na możliwość naniesienia poprawek. Mogą wezwać do skorygowania zeznania i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

Firmę, którą dotknął kryzys i zamiast zysku poniosła straty, jej właściciel może spodziewać się kontroli skarbowej.

Warszawa