• ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 
ZaufanieProfesjonalizmDoświadczenie

  Zaufanie
  Profesjonalizm
  Doświadczenie

 • 1

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W danym okresie należy ujmować w zapisie wszystkie przychody i koszty dotyczące tego okresu (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W roku obrotowym krótkim okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

1. Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe -  do końca IV kwartału 2011 r

Obowiązujący w Polsce czas letni środkowoeuropejski został odwołany 30 października 2011 r. Zmiana czasu na zimowy polegała na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 3.00 na godz. 2.00. Zasady dot. zmiany czasu z letniego na zimowy zostały określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1627).

Dzięki uchwalonej ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - od początku przyszłego roku zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego przekazywania zatrudnionym osobom raportów ZUS RMUA. Raporty informują ubezpieczonych o tym, jakie składki zostały naliczone do ZUS oraz przedstawiają ewentualne przerwy w ich opłacaniu.

Podatnik powinien posiadać wiarygodne dowody potwierdzające fakt złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. W przypadku braku wiarygodnego potwierdzenia organ podatkowy może zmienić wysokość zobowiązania, określając go na zasadach ogólnych.

Zatrudnienie obcokrajowca wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce. W niektórych przypadkach przepisy ułatwiają polskim pracodawcom, zwalniając ich z obowiązku uzyskania zezwolenia, jeżeli zatrudnienie cudzoziemca ma odbywać się w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki.

Do 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca sam decyduje, w jakiej formie (papierowej czy elektronicznej), składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Z preferencyjnych warunków opłacania składek mogą skorzystać:

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę we własnym mieszkaniu, musi liczyć się nie tylko ze wzrostem podatku od nieruchomości. Zapłaci też wyższy czynsz i opłaty komunalne. Może natomiast wrzucić te wydatki w koszty.

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za listopad upływa 20 grudnia upływa Obecne przepisy są tak skonstruowane, że wysokość zaliczek od stycznia do listopada odlicza się od rzeczywistego dochodu wygenerowanego przez przedsiębiorcę za poprzedni miesiąc. Z kolei zaliczka grudniowa nie jest wyliczana w oparciu o zaliczkę listopadową.

Ustalenie właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego zależy od wielu czynników m. in.

Według nowych zasad decyzję o udzieleniu zabezpieczenia na niewyegzekwowane wierzytelności podejmie sąd. Pod uwagę będą brane zarówno interesy wierzyciela jak i dłużnika. W kwestie wchodzi stwierdzenie czy strony nie poniosą szkody w przypadku braku zabezpieczenia lub na skutek jego wdrożenia.

Od nowego roku rejestracja spółek z o.o. będzie mogła nastąpić drogą elektroniczną i to w ekspresowym tempie. Taki tryb zakładania spółki jest niewątpliwie bezpieczny, ale droższy głównie ze względu na (koszt składania podpisu). Przy tym wcale nie jest szybszy od trybu tradycyjnego - "papierowego". Dokumenty niezbędne do założenia spółki z o.o. będą opatrywane podpisami elektronicznymi. Nie będą to jednak musiały być podpisy weryfikowane przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów.

W celu identyfikacji podatników od 1 września 2011 obowiązują dwa identyfikatory:

Przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP oszacował kwotę 40 tys. zł. – takiej wartości zwrotu ZUS domaga się od poszkodowanych przedsiębiorstw tytułem zaległych składek.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada w Polsce zaplecza techniczno-personalnego uznawany jest za przedsiębiorce bez stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie o nieujawnione źródła dochodu, musi w sposób wiarygodny sam wykazać skąd pochodzą środki finansowe.

Zdaniem archiwistów popierających zmiany w przepisach emerytalnych, każdy pracodawca powinien prowadzić dokumentację kadrową w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia podatnicy zastosują nowe limity w podatkach dochodowych i VAT. Limit dla potrzeb VAT na zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług wynosi od 1 stycznia 2011r. 150 tys. zł. Ten sam limit będzie obowiązywał w przyszłym roku.

Podatnicy, którzy w 2010 osiągnęli łączny przychód netto ze sprzedaży usług i towarów przekraczający 5 milionów euro z dniem1 stycznia 2012 pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.

Warszawa